astato Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
AZZByYd6PcZSaUsKV9fRv3yssqMxJxXZp3 8704 256 97.14% 1.90 MH